Asbestsanering


golfplaat.bmp

Asbest:

 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er is een aantal verschillende asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

-          de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)

-          de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet, tremoliet en actinoliet.

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terecht komen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen. Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het lichaam via het darmstelsel.

 

Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan:

-          asbestose

-          asbestpleuritis

-          longkanker

-          mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje)

-          pleura verdikking

De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen.

Asbestverwijdering:

Fokker-Oomen Aannemersbedrijf is gecertificeerd voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Voordat wij asbest mogen verwijderen dienen er een aantal zaken geregeld te worden, en dient u in bezit te zijn van een asbestinventarisatierapport en sloopvergunning.  

Hieronder staat een overzicht van de verschillende stappen bij een asbestsanering:

 

  1. Uitvoeren van een asbestinventarisatie;  
  2. Aanvragen van een sloopmelding bij de Gemeente;
  3. Uitvoeren van de asbestsanering;
  4. Uitvoeren van een visuele inspectie en/of vrijgavemeting.

 

1. asbestinventarisatie:  

 

Bij aanvraag van de sloopvergunning dient een asbestinventarisatierapport te worden meegestuurd. Dit asbestinventarisatierapport dient volgens bepaalde regels uitgevoerd te worden door een SC540 gecertificeerd bedrijf. Op de site www.ascert.nl kunt u een lijst vinden van alle gecertificeerde asbestinvenatarisatiebureau’s. In het asbestinventarisatierapport staatn o.a. de plaats, afmeting, soort en risicoklasse van de aangetroffen asbesthoudende materialen omschreven. Indien mogelijk wordt er een monster van het asbesthoudende materiaal genomen om de samenstelling en soort vast te stellen.

 

2. aanvragen sloopmelding:

 

Voor het verwijderen van asbest is een sloopmelding noodzakelijk. De sloopmelding kunt u aanvragen bij de desbetreffende Gemeente. Bij de aanvraag sloopmelding dient u een kopie van het asbestinventarisatierapport mee te sturen. Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een sloopmelding ca. 2 weken kost. Vraag een sloopmelding dus tijdig aan! Indien gewenst kunnen wij de sloopmelding voor u aanvragen.

 

3. uitvoering van de asbestsanering:

 

Zodra de sloopmelding binnen is kan er begonnen worden met de daadwerkelijke sanering. Een week voor de uitvoering melden wij de werkzaamheden bij de Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende instelling. Deze kunnen onaangekondigde controles uitvoeren op de aanwezigheid van de juiste papieren en uitvoering van de werkzaamheden.

 

De manier van uitvoeren van de asbestsanering hangt af van de soort asbest, manier van bevestiging en of het buiten of binnen is toegepast.

 

Bij asbest wat buiten is toegepast wordt het werkgebied afgezet en er wordt een deco-unit (douche wagen) geplaatst. Door asbestsaneerders in beschermende overalls en met een masker met absoluutfilter wordt het asbest verwijderd en in folie gepakt. Zodra al het asbest verwijderd is wordt het werkgebied schoongemaakt. Hierna wordt een visuele inspectie uitgevoerd (zie punt 4). Als het werkgebied is goedgekeurd kunnen de afzetting en deco-unit worden verwijderd.

 

Een binnensanering van ronde hechtgebonden buizen (bijvoorbeeld riolering, luchtkanaal) en/of vensterbanken wordt uitgevoerd volgens de glove-bag of couveusezak methode. Hierbij geldt ook weer dat het werkgebied afgezet wordt en er een deco-unit geplaatst wordt. Het asbesthoudende object wordt door de asbestsaneerder in een glove-bag gepakt. Aan deze glove-bag kan een stofzuiger worden gekoppeld om eventueel asbeststof direct af te zuigen. Het asbesthoudende object wordt in zijn geheel in de glove-bag verwijderd. Hierna wordt het werkgebied schoongemaakt en wordt er een visuele inspectie uitgevoerd (zie punt 4).

 

Alle overige materialen welke binnen zijn toegepast worden in een ‘containment’ (tent) verwijderd. van de ruimte om het materiaal heen wordt en luchtdichte ‘tent’ gemaakt. Tegen deze tent wordt een demontabele douche-unit gezet. Tevens wordt er een onderdrukmachine geplaatst, een apparaat wat continu lucht uit het containment afzuigt en filtert. Eventuele vezels welke vrij komen worden op deze manier direct afgezogen. Nadat het asbest verwijderd is wordt het containment grondig schoongemaakt. Na het schoonmaken wordt er een visuele inspectie en vrijgavemeting uitgevoerd (zie punt 4). Zodra het containment is vrijgegeven kan het worden afgebroken.

 

4. visuele inspectie en vrijgavemeting:

 

Zodra het asbest verwijderd is en de werkruimte is vrijgegeven wordt er altijd een visuele inspectie uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf. Van dit bedrijf ontvangen wij een rapportage welke naderhand aan u wordt opgestuurd. Deze rapportage dient als bewijs dat de sanering grondig is uitgevoerd en er geen asbesthoudende restanten zijn achtergebleven.

 

Bij een sanering in containment wordt de visuele inspectie uitgebreid met een vrijgavemeting. Bij een vrijgavemeting worden er (minimaal) 2 pompen in het containment geplaatst welke 2 uur lang lucht rondpompen door filters. Na 2 uur worden de filters onder de microscoop bekeken en worden het aantal eventueel aanwezige asbestvezels geteld. De uitkomst hiervan moet lager zijn dan 0,01 vezel per cm3 verpompte lucht. Ook na de vrijgavemeting ontvangt u een rapport met de resultaten.

 

Voor eventuele vragen of een vrijblijvende prijsopgave kunt u contact met ons opnemen.                                             

 

20171026_122752.jpg

20170203_122343.jpg